Os Grandes Mestres

Sokaku Takeda 
Wong Fei Hung 
Morihei Ueshiba 
Grão Mestre Choi 
 Gichin Funakoshi
Jigoro Kano 
Mitsuyo Maeda
Imi Lichtenfeld 
Nai Khanom Tom 
Masutatsu Oyama 
 Chojun Miyagi
Gogen Yamaguchi
Yip Man
Bruce Lee
Huo Yuanjia
Mestre Bimba
Sócrates
Platão
Aristóteles
Sun Tzu
Mahatma Gandhi